ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚτΠ ΑΕ

ΕΠΙΒΕΒΑIΩΣΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δημοσιοποιεί πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν όσοι α) είναι υπάλληλοι του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή μέλη (Δ.Ε.Π ή Ε.Π.) διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., β) έχουν ειδικότητα και εμπειρία στους τομείς:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
  • ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

και γ) πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με Αριθμ. Πρωτ 6996/07-07-11 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε.

Η επιλογή "έλαβα γνώση και Συμφωνώ με τα παραπάνω" ισοδυναμεί με δήλωσή σας ότι λάβατε γνώση των ανωτέρω α), β), γ) και ικανοποιείτε τα κριτήρια τους.